Vedtekter

Vedtekter for Kvitholmens Venner (KV) – 08.06.2005

§ 1 Navn

Kvitholmens Venner er en forening som består av innmeldte medlemmer.

§ 2 Formål

Foreningens formål er å arbeide for at Kvitholmen med fyr, bygninger og kulturlandskap skal være tilgjengelig for bruk for allmennheten og bli tatt vare på som kulturminne.

Foreningen har ikke økonomisk formål. Eventuelle inntekter skal brukes til oppgradering/vedlikehold av Kvitholmen.

Foreningen skal gjennom samarbeid med reiselivsnæringen legge til rette for en forsvarlig bruk av Kvitholmen.

Foreningen skal også legge til rette for formidling av norsk kystkultur i undervisnigssammenheng i samarbeid med bl.a. Nordmøre og Romsdal Friluftsråd.

§ 3 Medlemskap

Enkeltpersoner og organisasjoner som slutter opp om foreningens formål, kan være medlemmer. Medlemskap og stemmerett har de som har betalt fastsatt kontingent.

Private bedrifter (næringsdrivende) kan være støttemedlemmer med en stemme pr bedrift.

§ 4 Årsmøte

Årsmøtet er KV sitt høyeste organ. Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av mars måned. Ordinære medlemsmøter blir avholdt etter behov i løpet av året.

Årsmøtet skal behandle:

a.          Styrets årsmelding

b.          Regnskap

c.          Fastsettelse av kontingent

d.          Behandle innkomne forslag

e.          Budsjett

f.           Valg av styre

g.          Valg av styrets leder og nestleder

h.          Valg av to revisorer

i.           Valg av valgkomité på tre medlemmer

Innkomne saker kan behandles av årsmøtet dersom de innmeldes til styret innen en frist som fastsettes av styret og som blir kunngjort i innkallingen. Innkalling sendes ut skriftlig senest tre uker før årsmøtet. Saksliste skal være vedlagt innkallingen.

Årsmøtet ledes av en ordstyrer som velges av årsmøtet. Det skal også velges en sekretær som skal føre protokoll fra møtet.

Alle vedtak på årsmøtet og medlemsmøter blir gjort med vanlig flertall. For vedtektsendring kreves kvalifisert flertall, jfr § 8.

§ 5 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte innkalles når minst 1/4 av medlemmene forlanger dette skriftlig. Innkalling skjer med to ukers varsel. Saklisten skal legges ved innkallingen.

Ekstraordinært årsmøte kan kun behandle de sakene som er nevnt i innkallingen.

§ 6 Stemmerett

På medlemsmøte/årsmøte i foreningen har alle medlemmer som har betalt kontingent, stemmerett.  Hvert medlem har en stemme på årsmøtet/medlemsmøtet. Enkeltmedlemmer kan ikke møte ved fullmektig.

Dersom årsmøtet vedtar egen kontingentsats for familier, skal en familie kunne avgi to stemmer på medlemsmøte/årsmøte, om begge er oppmøtt.

§ 7 Styret

Foreningens styre består av fem medlemmer og tre varamedlemmer. Styremedlemmene har en funksjonstid på to år. Så langt råd skal halvparten av styremedlemmene velges hvert år. Ved første valg av styre (2005) skal to styremedlemmer og to varamedlemmer velges med en funksjonstid på ett år.

Styret i Kvitholmens Venner skal bestå av 5 medlemmer som velges slik:

a.                  3 medlemmer velges av årsmøtet i Kvitholmens Venner

b.                  1 medlem utpekes av reiselivsorganisasjonen Destinasjon Molde og Romsdal AS

c.                  1 medlem velges av N&R  Friluftsråd

Styret har ansvar for den daglige drift av foreningen mellom årsmøtene.

Styrets oppgaver er bl.a.:

  1. Å sørge for at avtalen med Kystverket blir fulgt opp
  2. Å fastsette priser og avtale om bruk mellom foreningen og reiselivsnæringen
  3. Å fremme foreningens formål i samsvar med vedtekter og vedtak på medlemsmøte
  4. Å lede foreningens drift og ha ansvar for økonomistyring i henhold til budsjett
  5. Å føre regnskap for foreningens drift.
  6. Å føre protokoll over alle møter
  7. Å fremme saker for årsmøtet
  8. Å fremsette forslag til kontingent

Styret kan oppnevne arbeidsgrupper/utvalg til å ta seg av nærmere angitte oppgaver for foreningen. Styret kan velge; eventuelt engasjere kasserer.

Styrets leder og nestleder velges av årsmøtet med ett års funksjonstid. Styrets leder og nestleder velges fra venneforeningen på årsmøtet.

Styrets leder er kontaktperson inn til Kystverket.

Styret er vedtaksført når minst halvparten av medlemmene er til stede. Alle vedtak i styret blir gjort med vanlig flertall. Ved stemmelikhet blir møtelederens stemme avgjørende.

§ 8 Vedtekter

Foreningen skal ha vedtekter som vedtas på  årsmøtet. Endring av vedtektene må gjøres på årsmøte og krever minst 2/3 flertall.

§ 9 Oppløsning

Vedtak om oppløsning av foreningen må treffes av ordinært årsmøte med påfølgende vedtak i ekstraordinært  årsmøte. For vedtak om oppløsning kreves minst 2/3 flertall.

Forslag om oppløsning må være ført opp på saklisten for ordinært årsmøte og sendt medlemmene med minst 14 dagers varsel.

Dersom årsmøtet vedtar oppløsning med 2/3 flertall, skal det holdes ekstraordinært  årsmøte 3 måneder senere hvor endelig beslutning skal treffes.

Dersom årsmøtet og påfølgende ekstraordinært årsmøte vedtar å oppløse foreningen, skal foreningens aktiva tilfalle organisasjon med tilsvarende formål.

01.08.2005